Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Polichlorowane Bifenyle (PCB)

Wyszukaj

Polichlorowane Bifenyle (PCB)

Polichlorowane Bifenyle (PCB)

Polichlorowane bifenyle (PCB) były produkowane na całym świecie do wielu zastosowań technicznych. Stabilność chemiczna PCB sprawiła, że były one wyjątkowo przydatne jako chłodziwa i płyny izolacyjne do transformatorów i kondensatorów. Inne zastosowania obejmowały papier samokopiujący, farby, płyny hydrauliczne, plastyfikatory, dodatki do tworzyw sztucznych i środki zmniejszające palność. PCB są metabolizowane „in vivo” do związków hydroksylowych i siarki. Mogą powstawać w różnych organizmach, w tym w ludziach i w ptakach drapieżnych. Wiele badań sugeruje, że te metabolity mogą być bardziej toksyczne niż związki macierzyste.

Oferujemy wzorce PCB o wysokiej stabilności i jakości, które wyprodukowane są z surowców o najwyższej dostępnej czystości. Nasza oferta wzorców PCB obejmuje szeroką gamę hydroksy- / metoksy-PCB, a także kongenerów metylosulfonylo-PCB. Oferujemy zarówno wzorce PCB w postaci „czystej” jak i w postaci jedno- i wieloelementowych roztworów. Roztwory dostępne są na różnych poziomach stężeń i w różnych rozpuszczalnikach m.in. w izooktanie i w heksanie. Zarówno wzorce PCB w postaci „czystej” jak i roztworów dostępne są w zróżnicowanych wielkościach opakowań. Wzorce PCB dostarczane są z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.